Het is in de wet geregeld wat er vergoed wordt door je zorgverzekering in het buitenland. De website van het ministerie heeft hier meer informatie over:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verzekerd-voor-de-zorgverzekering-als-ik-in-het-buitenland-woon

Wil je je extra verzekeren in het buitenland? Sluit dan een doorlopende reisverzekering af voor extra dekking.

De zorgverzekeraar stuurt eerst zes maanden herinneringen om te betalen, mocht er dan nog niets betaald zijn dan stopt de betaling aan de zorgverzekeraar.  Mocht het gaan om een aanvullende verzekering dan stopt die verzekering direct, je houd wel een basisverzekering.

De zorgverzekeraar meldt de wanbetaling bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) Het CVZ houdt de zorgpremie dan in van je salaris of inkomen. Dit is wel hoger dan de normale premie, en wordt automatisch ingehouden. Dit lost niet de schuld af bij de zorgverzekeraar, hier moet zelf een regeling mee getroffen worden. Om een wanbetaling te voorkomen kun je zorgtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. De belastingdienst berekend dan hoe veel zorgtoeslag je per maand krijgt. Dit komt er meestal op neer dat je maar een klein bedrag zelf moet betalen voor de basisverzekering.

Ja, bij sommige verzekeringen kun je geweigerd worden. Dit gaat alleen om de aanvullende verzekeringen. Inwoners van Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er vastgelegd waarvoor mensen zich minimaal moeten kunnen verzekeren. Zorgverzekeraars mogen het verzoek om deze basisverzekering af te sluiten niet weigeren. Voor aanvullende verzekeringen kun je wel geweigerd worden. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen wat voor doelgroepen ze wel en niet verzekeren. Zo kan het zijn dat bepaalde verzekeringen niet geschikt zijn voor ouderen omdat ze bijvoorbeeld te veel zorg nodig zouden hebben. Je kunt dan geweigerd worden, maar het komt ook voor dat de zorgverzekeraar je accepteert en je gewoon een hogere premie moet betalen. Bekijk dit goed.

De declaratie van de zorgkosten verschilt per zorgverzekering. Bij een naturaverzekering kun je alleen kosten vergoed krijgen als je de zorg afneemt bij een specifieke zorgverlener waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft. De kosten van de zorg gaan daarna automatisch naar de zorgverzekeraar. Bij een restitutieverzekering krijg je wel zelf de rekening voor de gemaakte kosten. Die moeten opgestuurd worden naar de zorgverzekeraar. Op de website van de zorgverzekering zijn de specifieke eisen voor de declaratie. Bij sommige verzekeraars kun je online declareren, bij anderen moet je een formulier invullen, de rekeningen bijvoegen en opsturen. Kosten die in het buitenland zijn gemaakt moeten trouwens altijd schriftelijk gedeclareerd worden.

Het hangt van de behandeling af, maar meestal vergoedt uw zorgverzekeraar de gemaakte kosten niet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om behandelingen als plastische chirurgie, ooglasering en liposuctie.

Privéklinieken niet vergoed

De zorgverzekering vergoedt behandelingen in privéklinieken niet. In een privékliniek hoeven namelijk geen medisch specialisten te werken. Bovendien kunnen er alleen basisartsen, verpleegkundigen of fysiotherapeuten werken. U moet de behandelingen in die klinieken dus zelf betalen.

Misschien vergoed

Sommige behandelingen in zelfstandige behandelcentra worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Het gaat in een ZBC om een samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten. Als de behandeling voor u medisch noodzakelijk is, kan u een vergoeding krijgen. Dit kunt u bij uw zorgverzekeraar nagaan.

U mag aan het einde van elk jaar overstappen op een andere zorgverzekeraar. Dit geldt voor het kiezen van andere basisverzekering; het opzeggen of wisselen van een aanvullende verzekering is niet gebonden aan een vaste termijn.

Verzekering opzeggen

Vóór 1 januari moet u uw oude basisverzekering hebben opgezegd, waarna u vóór 1 februari de nieuwe verzekering moet hebben afgesloten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. Op erachter te komen wanneer u precies de nieuwe polis moet hebben afgesloten, kunt u het beste naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kijken.

Acceptatieplicht zorgverzekeraar

Let op: voor een aanvullende verzekering is een zorgverzekeraar niet verplicht u als klant te accepteren. Deze acceptatieplicht geldt wel voor de basisverzekering.

U kunt bepaalde ziektekosten aftrekken van de belasting. Het gaat dan om specifieke zorgkosten, zoals dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek.

Voorwaarden

Echter moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen om de ziektekosten te kunnen aftrekken. Zo mag u alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit en bovendien mag u de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald. Ook mag u alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding hebt gekregen.

Drempel

Alleen het deel van de uitgaven dat uitkomt boven een bepaalde drempel, mag u aftrekken. Hoe hoog deze drempel is hangt af van uw drempelinkomen. Als u een fiscale partner heeft, verschilt de hoogte van het drempelbedrag.

Belasting betalen maar niet verzekerd

Als u niet in Nederland verzekerd bent maar wel belasting in Nederland betaalt, kunt u ook specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting. Daarvoor moet u aan voorwaarden voldoen, waar u het beste via de BelastingTelefoon achter komt.

U heeft een AWBZ-indicatie nodig voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hierin staat welke en hoeveel zorg u nodig heeft. De indicatie voor AWBZ-zorg vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Een zorginstelling of huisarts kan helpen bij het invullen van de aanvraag.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geldt voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die langdurige zorg ontvangen. Hierdoor hoeft u geen hoge kosten te maken als u dure verpleging, verzorging of behandeling nodig heeft.

CIZ beslist

Het CIZ verzamelt informatie over u om een beslissing te kunnen nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw gezondheid en uw huishouden. Het CIZ bekijkt wat u zelf nog kunt doen en welke hulp u krijgt van familie, vrienden of buren.

Heeft u recht op zorg uit de AWBZ, dan stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar u en naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor helpt u een zorgverlener te vinden.

Als u leeft met een chronische ziekte of handicap, heeft u vaak extra kosten. U kunt een tegemoetkoming krijgen door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden doen.

Voorwaarden

Of u aan de voorwaarden voldoet, kunt u aan de hand van aanvraagformulier testen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden via WMO, specialistische behandelingen in een ziekenhuis, revalidatiezorg, fysiotherapie en intensief medicijngebruik. U ontvangt automatisch een bericht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Gegevens

Dat werkt als volgt: uw inkomensgegevens geeft de Belastingdienst door aan het CAK. Zij bekijken of uw inkomen en uw zorggebruik in het voorgaande jaar. Het CAK gebruikt hiervoor gegevens van uw zorgverzekeraar en eventueel ook van het CIZ, Bureau Jeugdzorg, de Gemeentelijk Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of uw gemeente.

Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht, maar een basisverzekering wel. Wanneer u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht een basisverzekering af te sluiten. Hiervan worden de zorgkosten betaald. Zo dekt de basisverzekering de standaardkosten die u zoal maakt bij de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek.

Het is uw eigen keuze bij welke verzekeraar u de basisverzekering wilt afsluiten. U kunt ook een aanvullende verzekering nemen bij dezelfde of bij een andere verzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar

Hoewel kinderen wel een zorgverzekering moeten hebben, betaalt u geen premie voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar. U moet uw kind binnen vier maanden na de geboorte inschrijven bij een zorgverzekeraar.

Uitzonderingen

Er geldt een uitzondering op de verzekeringsplicht voor twee groepen: mensen met gemoedsbezwaren tegen een zorgverzekering en militairen in actieve dienst. Mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging bezwaar hebben tegen het afsluiten van een zorgverzekering, moeten een ontheffing van het betalen van premie aanvragen. In plaats van premie betalen zij een bijdrage over hun loon.