Begrippenlijst

Aanvullende verzekering

Deze verzekering is een aanvulling op het basispakket van de zorgverzekeraar. Het aanvullende pakket verschilt per verzekeraar en geeft extra dekking zoals uitgebreide fysiotherapie. Dit valt buiten het wettelijk verplichte pakket en een zorgverzekeraar heeft hier geen acceptatie plicht.

Acceptatieplicht

Elke aanbieder van zorgverzekeringen is wettelijk verplicht je een zorgverzekering te verstrekken. Je kunt dus niet geweigerd worden op basis van geslacht, status van je gezondheid of leeftijd. Dit gaat alleen om de wettelijk verplichte basisverzekering.

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. De AWBZ is een collectieve verzekering voor mensen met een ernstige beperking zoals een handicap. De ziektekosten daarvan zijn vaak niet te betalen, daarom is er een collectieve verzekering.

Basisverzekering

Iedere inwoner van Nederland is wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten. Ook de inhoud van het pakket is wettelijk bepaald, daardoor biedt iedere verzekeraar hetzelfde pakket aan. De basisverzekering bevat de zorg waar een Nederlander minimaal recht op heeft.

Budgetpolis

Een budgetpolis wordt ook wel een natura selectief polis genoemd. Het is een naturapolis, maar het aantal gecontracteerde zorgaanbieders is beperkt. Hierdoor kan men met een budgetpolis maar bij een beperkt aantal zorgaanbieders terecht. Ook wordt bij zorgaanbieders zonder contract vaak een lager percentage vergoed dan bij een gewone naturapolis.

Collectieve Zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is een verzekering die je via een groep afsluit. Denk hierbij aan een werkgever, vakbond of vereniging. Door een collectieve verzekering kun je premiekorting krijgen. De korting kan oplopen tot 10% van de nominale premie.

Combinatiepolis

Dit is een combinatie van restitutiepolis en een naturapolis. Voor sommige vormen van zorg heb je recht op vergoeding van de zorgkosten (zie restitutie) en anderen heb je recht op zorg (zie natura). Deze zorg kun je alleen krijgen bij instellingen die verbonden zijn met jou zorgverzekeraar.

Diagnosebehandelcombinatie (DBC)

Het totale traject van de diagnose tot de (eventuele) behandeling door de zorgverlener wordt ook wel diagnosebehandelcombinatie genoemd. De NZa stelt bepaalde tarieven vast voor de DBC.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een deel dat een verzekerde zelf aan de zorgverzekeraar moet betalen voor zorg die in de basisverzekering vergoed wordt. Men kan hier een aanvullende verzekering voor afsluiten.

Eigen risico

Vanaf 18 jaar moet je eigen risico betalen, dit geldt voor de kosten die niet binnen het verzekeringspakket vallen. Om welke kosten het precies gaat staat in de zorgpolis. Het eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt in 2016 385 euro. De aanvullende kosten worden zelf betaald, na die 385 euro zijn de kosten voor de verzekeraar. Het eigen risico kan bij aanvraag tot 500 euro verhoogd worden, de maandelijkse premie is dan lager.

Gecontracteerde zorg

Dit is een overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder over de levering van bepaalde zorg. In die contracten zijn dan afspraken vastgelegd over de prijs en kwaliteit van de zorg. De gecontracteerde zorg geldt dan alleen maar voor de zorgverlener waar een contract mee is gesloten.

Gemoedsbezwaren

Als je vanwege geloofs- of levensovertuiging tegen het afsluiten van verzekeringen bent bent kun je vrijstelling krijgen voor de verplichte zorgverzekering. Het gemoedsbezwaar moet wel aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank. Omdat er door gemoedsbezwaarden geen premie wordt betaald, moeten ze wel vervangende belasting betalen.

GGZ

Mensen met psychische of psychiatrische problemen hebben kunnen daar geestelijke gezondheidszorg voor krijgen. GGZ Nederland is de overkoepelende organisatie voor instellingen die geestelijke gezondheidszorg verstrekken.

Keuzevrijheid

Met keuzevrijheid kun je naar alle zorgverleners gaan. De zorgverlener hoeft geen contract te hebben met de verzekeraar om geld te krijgen voor de zorg die verleend wordt.

Medische acceptatie

Bij een aanvullende verzekering kan het zijn dat de verzekeraar de aanvraag voor aanvullende zorg niet accepteert. Sommige verzekeraars vragen eerst een medische keuring of je wordt eerst beoordeeld door de verzekeraar zelf.

Naturaverzekering

De zorgkosten worden bij een naturaverzekering niet vergoed, maar je krijgt wel aanspraak op de zorg. Dit betekent dat je, op het moment dat er zorg nodig is, direct naar de zorgverlener kunt gaan mits die een contract met de verzekeraar heeft. De rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar.

Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa)

De NZa is de toezichthouder op de zorg in Nederland. De NZa kijkt vooral naar transparantie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Waar nodig kan de organisatie regels opleggen aan zorgverzekeringsmaatschappijen.

Niet-gecontracteerde zorg

Niet-gecontracteerde zorg is zorg bij een zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft. Bij een restitutiepolis wordt niet-gecontracteerde zorg geheel vergoed, maar bij de naturapolis slechts een deel.

Nominale premie

De nominale premie is het bedrag dat u maandelijks of per jaar betaald aan uw zorgverzekeraar.

Overstappen

Overstappen betekent het wisselen van zorgverzekeraar. U kunt elk jaar verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken, om er achter te komen waar u het voordeligst uit bent. Bent u bij een andere zorgverzekeraar voordeliger er uit? Dan kunt u ervoor kiezen om u het volgende jaar bij deze zorgverzekeraar te verzekeren, dit kan alleen per 1 januari.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Via het pgb kan speciale aanvullende zorg ‘ingekocht’ worden, bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging. Je kunt een pgb aanvragen bij het Centum Indicatiestelling Zorg en daar wordt ook het bedrag bepaald waar je recht op hebt.

Polis

Elk jaar stuurt de zorgverzekeraar een nieuwe polis. In het document staat de overeenkomst van de verzekering met bijbehorende voorwaarden.

Premie

De premie is het bedrag wat je betaalt aan de zorgverzekering, vaak is dit per maand. Je hebt twee verschillende soorten premies. De nominale premie is het bedrag wat iedereen betaalt. De inkomensafhankelijke premie komt bovenop de verplichte bijdrage, dat wordt via je loonbelasting automatisch ingehouden op je inkomen.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kan je bij alle zorgaanbieders terecht. Vaak moet je de medische kosten eerst zelf betalen en kan dat later vergoed worden door de verzekeraar.

Vrijwilig eigen risico

Het eigen risico kan bij aanvraag tot 500 euro verhoogd worden, dit wordt ook wel het vrijwillige eigen risico genoemd. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. U loopt dan wel het risico dat u in een keer 885 euro zelf moet betalen wanneer u onverwachts zorg nodig hebt.

Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage is een vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage die je betaalt aan de zorgverzekeraar.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het In de Wet langdurige zorg worden de kosten voor de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten gedekt.

Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om hulpbehoevenden zoveel mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Zorgtoeslag

Mensen met een laag inkomen kunnen via de Belastingdienst een tegemoetkoming voor de verplichte verzekeringskosten krijgen.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

In de Zvw staat dat iedere Nederlander verplicht is zich te verzekeren voor medische zorg. Kinderen tot achttien jaar zijn gratis met ouders of verzorgers meeverzekerd, iedereen boven de achttien moet dat zelf doen. Hierin staat ook de wettelijke basiszorg vastgesteld en de acceptatieplicht van de zorgverzekeraars. De wet geeft ook aan dat mensen met lage inkomens recht hebben op zorgtoeslag.