Begrippenlijst

Aanvullende zorgverzekering

Deze verzekering is een aanvulling op de basisverzekering. Het aanvullende pakket verschilt per verzekeraar en geeft extra dekking zoals uitgebreide fysiotherapie, orthodontie en alternatieve geneeswijzen. In de aanvullende zorgverzekering kun je zorg verzekeren die niet of niet volledig is verzekerd in de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt geen acceptatieplicht bij de verzekeraars.

Acceptatieplicht

Elke zorgverzekeraar is wettelijk verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Je kunt dus niet geweigerd worden op basis van geslacht, je gezondheid of leeftijd. Deze plicht bestaat niet voor de aanvullende zorgverzekering.

 

Basisverzekering

Iedere inwoner van Nederland is wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten. Ook de inhoud van het pakket is wettelijk bepaald, daardoor biedt iedere verzekeraar dezelfde dekking aan. De basisverzekering bevat de meest noodzakelijke zorg.

 

Budgetpolis

Een budgetpolis wordt ook wel een natura selectief polis genoemd. Het is een naturapolis, maar het aantal gecontracteerde zorgaanbieders is beperkt. Hierdoor kun je met een budgetpolis maar bij een beperkt aantal zorgaanbieders terecht. Ook wordt bij zorgaanbieders zonder contract vaak een lager percentage vergoed dan bij een gewone naturapolis.

 

Collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is een verzekering die je via een groep afsluit. Denk hierbij aan een contract gericht op werknemers en leden van verenigingen en vakbonden. Door een collectieve verzekering kun je premiekorting krijgen. De korting kan oplopen tot 5% van de premie voor de basisverzekering.

 

Combinatiepolis

Dit is een combinatie van restitutiepolis en een naturapolis. Voor sommige vormen van zorg heb je recht op vergoeding van de zorgkosten (zie restitutie) en anderen heb je recht op zorg (zie natura). Met een natura zorgverzekering heb je alleen recht op een volledige vergoeding als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.

 

Diagnosebehandelcombinatie (DBC)

Het totale traject van de diagnose tot de (eventuele) behandeling door de zorgverlener wordt ook wel diagnosebehandelcombinatie genoemd. De NZa stelt bepaalde tarieven vast voor de DBC.

 

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een deel dat een verzekerde zelf aan de zorgverzekeraar moet betalen voor zorg die in de basisverzekering vergoed wordt. Men kan hier meestal een aanvullende verzekering voor afsluiten. Er kan bijvoorbeeld een eigen bijdrage gelden voor medicijnen.

 

Eigen risico

Vanaf 18 jaar moet je eigen risico betalen van €385 bij het maken van zorgkosten. Het gaat alleen om medische kosten vanuit de basisverzekering. Zodra je €385 eigen risico hebt voldaan in 2021, betaal je de rest van het jaar geen eigen risico meer. Niet voor alle zorgkosten uit de basisverzekering betaal je een eigen risico. De kosten van de huisarts betaal je bijvoorbeeld niets over. Je kunt het eigen risico vrijwillig verhogen tot maximaal €885.

 

Gecontracteerde zorg

Dit is een overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder over de levering van bepaalde zorg. In die contracten zijn dan afspraken vastgelegd over de prijs en kwaliteit van de zorg. Met een natura zorgverzekering verwijst de verzekeraar jou voor behandelingen naar zorgverleners waar contracten mee zijn afgesloten.

 

Gemoedsbezwaren

Als je vanwege geloofs- of levensovertuiging tegen het afsluiten van verzekeringen bent, kun je vrijstelling krijgen voor de verplichte zorgverzekering. Het gemoedsbezwaar moet wel aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank. Omdat er door gemoedsbezwaarden geen premie wordt betaald, moeten ze wel vervangende belasting betalen.

 

GGZ

Mensen met psychische of psychiatrische problemen kunnen daar geestelijke gezondheidszorg voor krijgen. GGZ Nederland is de overkoepelende organisatie voor instellingen die geestelijke gezondheidszorg verstrekken.

 

Keuzevrijheid

Met een zorg met een volledige keuzevrijheid kun je naar alle zorgverleners gaan. De zorgverlener hoeft geen contract te hebben met de verzekeraar om geld te krijgen voor de zorg die verleend wordt.

 

Medische acceptatie

Bij een aanvullende verzekering kan het zijn dat de verzekeraar de aanvraag voor aanvullende zorg niet accepteert. Sommige verzekeraars stellen eerst vragen voordat ze jou accepteren. Je vraagt bijvoorbeeld een zorgverzekering aan met een ruime tandartsdekking. Vervolgens stelt de verzekeraar vragen over de verwachtte kosten. Aan de hand hiervan gaat de verzekeraar beoordelen of ze jou accepteren voor de aanvullende zorgverzekering. Er is nooit een medische acceptatie voor de basisverzekering.

 

Naturaverzekering

De zorgkosten worden door de verzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener voldaan. Dit betekent dat je, op het moment dat er zorg nodig is, direct naar de zorgverlener kunt gaan mits die een contract met de verzekeraar heeft. De rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar. Pas op met zorgverleners zonder een contract met de zorgverzekeraar. Deze kosten vergoedt de verzekeraar niet volledig.

 

Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa)

De NZa is de toezichthouder op de zorg in Nederland. De NZa kijkt vooral naar transparantie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Waar nodig kan de organisatie regels opleggen aan zorgverzekeringsmaatschappijen.

 

Niet-gecontracteerde zorg

Verzekeraars werken met gecontracteerde zorgverleners voor de naturaverzekering. Dat wil zeggen dat de verzekeraar bijvoorbeeld met ziekenhuizen contracten afsluit voor het laten behandelen van de verzekerden. De verzekerden worden voor medische zorg verwezen naar de gecontracteerde zorgverleners. Als verzekerden naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan, zal de verzekeraar niet de volledige zorgkosten vergoeden.

 

Nominale premie

De nominale premie is het bedrag dat je maandelijks of per jaar betaald aan de zorgverzekeraar.

 

Overstappen

Overstappen betekent het wisselen van zorgverzekering. Je kunt elk jaar verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken, om er achter te komen waar je het voordeligst uit bent. Ben je met een andere zorgverzekering voordeliger uit? Dan kun je ervoor kiezen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Overstappen is normaal gesproken alleen mogelijk per 1 januari.

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Via het pgb kan speciale aanvullende zorg ‘ingekocht’ worden, bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging. Je kunt een pgb aanvragen bij het Centum Indicatiestelling Zorg en daar wordt ook het bedrag bepaald waar je recht op hebt.

 

Polis

Elk jaar stuurt de zorgverzekeraar een nieuwe polis. In het document staat de overeenkomst van de verzekering met bijbehorende voorwaarden.

 

Premie

De premie is het bedrag wat je betaalt aan de zorgverzekering, vaak is dit per maand. Je hebt twee verschillende soorten premies. De nominale premie is het bedrag wat iedereen betaalt rechtsreeks aan de verzekeraar. De inkomensafhankelijke premie komt boven op de verplichte zorgpremie. Deze premie wordt via je loonbelasting automatisch ingehouden op je inkomen.

 

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kun je bij alle zorgaanbieders terecht. Mogelijk moet je de medische kosten eerst zelf betalen en kun je het bedrag later verhalen op de verzekeraar.

 

Vrijwillig eigen risico

Het eigen risico bedraagt in 2021 €385. Je kunt het bedrag verhogen met maximaal €500. Dit wordt ook wel het vrijwillige eigen risico genoemd. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Je loopt dan wel het risico dat je in één keer €885 zelf moet betalen wanneer je zorg nodig hebt.

 

Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage is een vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage die je via de werkgever betaalt aan de zorgverzekeraar.

 

Wet langdurige zorg (Wlz)

In de Wet langdurige zorg worden de kosten voor de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten gedekt.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om hulpbehoevenden zoveel mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

 

Zorgtoeslag

Premiebetalende verzekerden met een naar verhouding laag inkomen kunnen via de Belastingdienst een tegemoetkoming voor de verplichte verzekeringskosten krijgen.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

In de Zvw staat dat iedere Nederlander verplicht is zich te verzekeren voor medische zorg. Kinderen tot achttien jaar zijn gratis via de ouders of verzorgers verzekerd, iedereen boven de achttien moet dat zelf doen. Hierin staat ook de wettelijke basiszorg vastgesteld en de acceptatieplicht van de zorgverzekeraars. De wet geeft ook aan dat mensen met lage inkomens recht hebben op zorgtoeslag.