Zware GGZ-patiënten toegang tot Wet langdurige zorg

De zorg van psychiatrische patiënten die langdurige zorg in een instelling behoeven waar ze verblijven gaat voortaan geregeld worden door middel van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) in plaats van dat zij overgebracht worden naar de Zvw. Dit heeft Staatssecretaris van Rijn van VWS besloten.

De staatssecretaris heeft dinsdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aangeeft dat cliënten die langdurige ggz-problematiek hebben vanuit zowel de Zvw als vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen instromen bij de Wlz. De definitieve criteria voor deze instroming zijn echter nog niet vastgesteld. GGZ Nederland, de Federatie Opvang, LPGGz en de RIBW Alliantie vinden het een belangrijke positieve stap die de Staatssecretaris heeft genomen.

Aangezien de definitieve criteria voor de instroming van ggz-patiënten naar de Wlz nog niet bepaald zijn en ook niet voor 1 januari 2015, de datum dat de nieuwe regeling in zou gaan, afgerond kunnen zijn, is er vooralsnog een voorlopige regeling getroffen om vanaf 2015 meteen de meest kwetsbare ggz-patiënten door te laten stromen. De tussenregeling is van kracht tot het moment dat de definitieve criteria voor de in- en uitstroom vastgesteld zijn en in gebruik genomen kunnen worden.

Voorlopige regeling

Vanaf 1 januari 2015 geldt de regeling dat patiënten die van de AWBZ willen doorstromen naar de Wlz ten minste drie jaar aaneengesloten gebruik moeten hebben gemaakt van een verblijf dat zich richtte op de behandeling van de patiënt. Dit criterium vervangt, voor de langdurige ggz gericht op behandeling, het huidige criterium van 365 dagen onafgebroken verblijf, dat nu de overgang naar langdurige zorg bepaalt.

Door het aanhouden van dit nieuwe driejaarscriterium wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het uitgangspunt dat de Wlz ertoe dient om mensen die blijvende zware zorg nodig hebben te ondersteunen. Indien iemand drie jaar of langer intramuraal (zorg die dag- en nachtbegeleiding biedt voor personen die intern zijn) behandeld wordt, is de kans groot dat hij blijvend aangewezen zal zijn op zware intramurale zorg door middel van de Wlz.

Achtergrond

Met deze nieuwe regeling wordt een invulling gegeven aan de grote mate van kritiek die er heerste onder zowel meerdere leden van de Tweede Kamer, die hier in januari ook een motie voor hebben ingediend, als onder het Landelijk Platform GGZ (LPGGz). Het kabinet wilde in eerste instantie de intramurale geestelijke gezondheidszorg overhevelen naar de Zvw en de Wmo. In oktober 2013 adviseerde het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de gemeenten deels verantwoordelijk te maken voor deze categorie patiënten. In hun conceptadvies stelden ze voor om de langdurige intramurale zorg vanuit de AWBZ over te brengen naar de Wmo en voor een deel naar de Zvw. De kritiek van de LPGGZ ging er vooral om dat ze vonden dat het recht op zorg in de Wmo niet gewaarborgd was en dat zij vreesden dat er verschillen in de toegankelijkheid en kwaliteit van de essentiële zorg voor deze enorme kwetsbare groep zou ontstaan door de beleidsvrijheid van de gemeenten. Tevens heerste de angst bij de belangengroep, de LPGGZ, dat een gebrek aan kennis en interesse bij de gemeenten deze patiëntengroep niet ten goede zou komen. Daarnaast heerste er ook onrust bij de armste gemeenten die het niet voor mogelijk zagen om deze dure zorgplicht over te moeten nemen. Echter is die zwaarste zorg nu dus met deze nieuwe maatregel van hen afgenomen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!