Zorgverzekeraars focussen op prijs in plaats van kwaliteit

Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat zorgverzekeraars zich bij de inkoop van zorg vooral focussen op de prijs in plaats van de kwaliteit.

Toch zien de onderzoekers wel degelijk vooruitgang met de afgelopen acht jaar, maar alsnog onvoldoende om te kunnen bewijzen dat het nieuwe zorgstelsel zal leiden tot een structurele betere zorgkwaliteit. Meerdere oorzaken liggen hieraan ten grondslag.

Gebrek aan transparantie

Een van de grote problemen binnen de zorg is het gebrek aan transparantie op het gebied van zorgkwaliteit. Er dient meer informatie over de kwaliteit van zorg beschikbaar te zijn.

Bekostigingssystemen niet afdoende

Tevens zijn de bekostigingssystemen onvoldoende. Het huidige bekostigingssysteem beloont zorgaanbieders nog steeds te gebrekkig voor goede uitkomsten of goede coördinatie van zorg. Het is daarnaast volgens de onderzoekers onmogelijk om een macrobeheersinstrument in te schakelen die kijkt naar doelmatigheidsinspanningen, omdat er geen gedetailleerd inzicht is omtrent de mate van doelmatigheid binnen de ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.

Risicoverevening matig

Daarnaast is de risicoverevening onder de maat. De risicoverevening dient ertoe dat zorgverzekeraars ouderen en chronisch zieken niet weren. De verzekeraars verdelen onderling geld om de risico’s van dure polishouders als deze te spreiden. Dit gebeurt omdat sommige verzekeraars nou eenmaal meer ongezonde polishouders hebben dan anderen. Toch werkt dit systeem dus nog niet afdoende aangezien blijkt dat sommige verzekeraars nog steeds te weinig compensatie voor bepaalde groepen chronisch zieken ontvangen. Dit leidt ertoe dat sommige verzekeraars voor die groepen niet de beste kwaliteit zorg inkopen, aangezien ze indien ze dat wel zouden doen, op grote schaal financieel ongunstige klanten daarmee zouden aantrekken.

Hoe nu verder?

De onderzoekers stellen dat het succes van de nieuwe Zorgverzekeringswet dus nog niet is verzekerd. Echter melden zij wel dat er substantiële vooruitgang is geboekt in de afgelopen jaren. Ook Sophie van der Zee van Zorgverzekering.net meldt: “de focus van zorgverzekeraars moet meer komen te liggen op de kwaliteit”. Om de kwaliteit en doelmatigheid in de toekomst te kunnen garanderen, is het dan ook cruciaal dat de onder- en overcompensaties worden verminderd. De beste manier om dat te doen, is het verbeteren van het huidige risicovereveningsmodel.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!