AWBZ

De AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) vergoedt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen. Bijna iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de AWBZ. Het aanvragen van zorg uit de AWBZ kan alleen als u een indicatie heeft. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg u nodig heeft. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg) of een BJZ (Bureau jeugdzorg) geven een indicatie af. Een indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ. Uitvoerder van de AWBZ is uw zorgverzekeraar. Onder de AWBZ vallen verschillende soorten zorg, bijvoorbeeld: verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling en persoonlijke verzorging. Als u werkt of een uitkering hebt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie automatisch de premie voor de AWBZ in. Als u niet in loondienst bent of u heeft geen uitkering, dan moet u de premie voor de AWBZ zelf betalen. U krijgt daarvoor een aanslagbiljet van de belastingdienst. Als u gebruik maakt van een voorziening van de AWBZ dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. De hoogte van die bijdrage hangt af van inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent de hoogte van die eigen bijdrage en van hen ontvangt u ook een factuur. Er is een maximale hoogte aan uw eigen bijdrage. Voorzieningen zoals hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning en huishoudelijke hulp vallen niet onder de AWBZ. Deze vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning). Daarvoor moet u contact opnemen met het WMO-Loket van uw gemeente. Voor de laatste wijzigingen in de AWBZ voor 2014: ga naar zorgverzekering 2014.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!