Aantal klachten over zorgverzekering fors gestegen in 2013

Uit het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) blijkt dat het afgelopen jaar het aantal klachten over de zorgverzekering met 19 procent is gestegen in verhouding tot 2012. Het aantal geschillen waarin de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een bindend advies uitbracht, is met 5 procent afgenomen.

De toename van 19 procent van het aantal klachten, ofwel 18.435 klachten in totaal, ten opzichte van 2012, met 15.933 klachten, heeft vooral te maken met de categorieën: geneesmiddelen, GGZ, hulpmiddelen en eigen risico. Er is hierbij geen verband tussen deze categorieën, zo meldt het rapport. Het aantal zaken waarin de uitkomst van de klachtprocedure voor de verzekerde positief is, is relatief toegenomen in verhouding tot 2012.

Reden toename informatieverzoeken

De in de voorgaande jaren gesignaleerde toename van informatieverzoeken heeft zich ook in 2013 voortgezet. Deels is de economische ontwikkeling hier de rede voor, die heeft namelijk geleid tot meer betalingsproblemen aan de kant van de verzekerden, waardoor verzekerden uiteindelijk in de zogenaamde ‘wanbetalersregeling’ terecht kwamen. Ook kan de verklaring worden gezocht in het verplicht eigen risico dat de laatste jaren aanzienlijk is verhoogd van 220 euro in 2012 naar 350 euro in 2013.

Daarnaast is de groei van het aantal informatieverzoeken te verklaren door de toenemende naamsbekendheid van de SKGZ. Alle zorgverzekeraars zijn aangesloten bij de SKGZ en ze dienen informatie beschikbaar te stellen over de mogelijkheden tot het indienen van een klacht of geschil. Hierdoor weten meer verzekeringsconsumenten bij problemen met de zorgverzekeraar hun weg te vinden naar de SKGZ.

Het aantal schriftelijke informatieverzoeken

Onder de 1342 schriftelijke informatieverzoeken vielen ook aanmeldingen die niet ontvankelijk waren, bijvoorbeeld omdat de consument een zaak buiten de termijn van een jaar na de heroverweging door de verzekeraar bij de SKGZ voor had gelegd. Daarbij moet worden vermeld dat ook de zaken die zijn ingetrokken in enig stadium van behandeling door de SKGZ zijn meegeteld bij de informatieverzoeken.

Ten opzichte van 2012 is het aantal informatieverzoeken vrij sterk gestegen. “Er is in het afgelopen jaar geen sprake geweest van opvallende zaken die pieken in de informatievragen hebben veroorzaakt,” aldus het rapport. “Er is sprake van een gelijkmatig patroon.”

Het aantal telefonische informatieverzoeken

Ook het aantal telefonische informatieverzoeken is in 2013 gestegen van 9.084 naar 9.981 met ongeveer 10 procent. Na een extreme stijging in 2010, die destijds vooral is ontstaan door de inwerkingtreding van de wanbetalersregeling, vermoedde de SKGZ dat het aantal telefonische verzoeken in 2011, 2012 en 2013 zou dalen. Dat bleek echter niet het geval. Daarnaast was het merendeel van de informatieverzoeken gerelateerd aan de wanbetalersregeling.

Stijging in zaken premiebetalingen en declaraties

Het aantal geschillen dat is voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is in 2013 iets afgenomen ten opzichte van 2012. Wel is er sprake van een grote stijging van maar liefst 50 procent in het aantal zaken betreffende premiebetaling en declaraties. Deze stijging komt door het grote aandeel ‘wanbetalerszaken’ die zijn voorgelegd. “Vaak gaat het daarbij om (vermeende) fouten die de verzekeraar heeft gemaakt bij het vaststellen van de aard van de vordering. Ook wordt vaak de hoogte van de achterstand betwist, of wordt gesteld door de verzekerde dat er met hem niet conform de wettelijke bepalingen is gecorrespondeerd over de betalingsachterstand,” zo blijkt uit het rapport.

Positief bindend advies

In 2013 zijn 2291 van de 2343 ingediende klachten afgehandeld waarvan in 98 geschillen de commissie een voor de consument positief bindend advies (of gehele of gedeeltelijke toewijzing) heeft gegeven. In 2012 was dit het geval bij 104 geschillen.

SKGZ

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Het doel van de SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. De SKGZ doet dat door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!