510 miljoen winst voor VGZ

Door meevallende zorgkosten heeft VGZ het afgelopen jaar een winst van 510 miljoen euro geboekt. In het jaar daarvoor was de winst nog 150 miljoen. In 2013 was de winst dus ruim drie keer zo groot. De enorme winst wordt onder andere verklaard door zorgkosten die lager uitvielen en het gegeven dat verzekerden minder gebruik hebben gemaakt van zorg dan verwacht. De stijging van het eigen risico heeft er mogelijk toe geleid dat verzekerden minder geneigd zijn om naar de dokter te gaan. Bovendien werd er veel aandacht besteed aan zorgpreventie. In het afgelopen jaar werd zo┬┤n 9,9 miljard aan zorgkosten betaald voor 4,2 miljoen verzekerden. Van de totale winst is 290 miljoen weer terecht gekomen bij verzekerden in de vorm van een premieverlaging in 2014. Hierbij bespaart elke verzekerde 86 euro in 2014.

Veranderingen per 2015

Een gedeelte van de winst wordt gebruikt om de solvabiliteit te vergroten. Hierin wordt rekening gehouden met de taken die per 2015 niet meer onder de AWBZ vallen, maar onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars komen te vallen. De wijzigingen die per 2015 ingevoerd zullen worden zullen onder andere leiden tot strengere eisen wat betreft solvabiliteit, er zal meer geld nodig zijn voor de inkoop van zorg en bovendien tot een hogere premie voor de verzekerden. De verhoging van de premie moet gecompenseerd worden door gebruik te maken van een gedeelte van de solvabiliteit. Het is nog onduidelijk of VGZ er ook daadwerkelijk in zal slagen de premiestijging te compenseren. Pas als er meer duidelijk is over de concrete invulling van de wijzigingen voor 2015, kan bekeken worden of VGZ de premiestijging ook echt kan compenseren.

Andere zorgverzekeraars

In het afgelopen jaar maakte ook Achmea een grote winst van maar liefst 321 miljoen euro. Bij zorgverzekeraar Menzis daalde de winst met 90 miljoen tot 126 miljoen euro. Deze daling is onder andere te wijten aan het verlies dat Menzis maakte op aanvullende verzekeringen doordat er relatief veel verzekerden bij Menzis zijn die meer zorg gebruiken.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!